Urbanisme

Urbanisme  | Planning  |  Urbanismo

Petits projectes d'urbanisme de Planejament Derivat
Petits Projectes d'Actuació Específica

Petiti projèctes d'urbanisme de Plans Derivadi
Petiti Projèctes d'Accion Especifica.

Small local planning projects.
Small Specific Action Projects.

Pequeños proyectos de urbanismo de Planeamiento Derivado Pequeños Proyectos de Actuación Específica

Next

i més

E mai  | And more  |  Y más

Estudis d'Impacte i d'Integració Paisatgística (EIIP). Projectes en el Paisatge. Avaluació Ambiental Estratègica (o de Plans i programes). Cartografies. Estudis i Projectes per a Plans de Mobilitat

Estudis d'Impacte e d'Integracion Païsatgistica (EIIP). Projèctes en Païsatge. Avaloracion Ambientau Estrategica (o de Plans e programes). Cartografies. Estudis e Projèctes entà Plans de Mobilitat

Landscape Impact and Integration Assessment (EIIP). Projects in the Landscape. Strategic Environmental Assessment (SEA). cartographies. Studies and Projects for Mobility Plans

Estudios de Impacto y Integración Paisajística (EIIP). Proyectos en el Paisaje. Evaluación Ambiental Estratégica (o de Planes y programas). Cartografías. Estudios y Proyectos para Planes de Movilidad

Next
>