Arquitectura

Projectes | Projèctes  | Projects  |  Proyectos

Petita Obra Nova, Rehabilitació, Reforma
Construcció tradicional. Construcció prefabricada.

Pichona Òbra Naua. Reabilitacion. Reforme
Bastiment Tradicionau. Bastiment prefabricat.

Small New Works. Refurbishment. Reforms.
Traditional Building. Prefabricated Building.

Pequeña Obra Nueva. Rehabilitación. reforma.
Construcción Tradicional. Construcción Prefabricada.

Next

Patrimoni

PAtrimòni  | Heritage  |  Patrimonio

Projectes sobre patrimoni històric. Restauració.
Fotogrametria d'objectes propers.

Projèctes sus patrimòni istoric. Restauracion.
Fotogrametria terrèstre.

Projects on historical heritage. Restoration.
Close Range Photogrammetry..

Proyectos sobre patrimonio histórico. restauración.
Fotogrametría terrestre.

Next

EDIFICI INTEL·LIGENT+verd

"SMART+green BUILDING"

Un edifici no és intel·ligent si només el pots controlar a distància, sinó quan a més pot funcionar tot sol, Per això cal saber triar quins sensors (de presència, obertura, pluja, fum, huimitat, temperatura, vent, aigua, etc.) cal en cada lloc, i com programar-ne la relació.

Ua bastissa non ei intelligenta se solament lo pòdes controtlar a distància, mès quan ath delà pòt foncionar tot solet, Per açò cau saber escuélher quini sensors (de preséncia, dubertura, ploja, hum, umiditat, temperatura, vent, aigua, eca.) cau en cada lòc, e coma programar-ne era relacion.

A building is not smart if you can only control it from the distance, but when it can also work on its own. That is why you need to know which sensors to choose (presence, opening, rain, smoke, humidity, temperature, wind, water, etc. .) and are needed in each place, and how to program their relationship.

Un edificio no es inteligente si sólo puedes controlarlo a distancia, sino cuando además puede funcionar solo, Por eso hay que saber elegir qué sensores (de presencia, apertura, lluvia, humo, humedad, temperatura, viento, agua, etc.) es necesario en cada lugar, y cómo programar su relación.

Next

Energia

Energia  | Energy  |  Energía

Diagnòstics sobre sostenibilitat en edificis.
Projectes de millora passiva i activa.
Construcció adequada + energia ben gestionada = edifici verd.

Diagnostics sobri sostenibilitat en bastisses.
Projèctes de melhora passiva e activa.
Bastiment adequat + energia plan gerida = bastissa verda.

Diagnostics on sustainability in buildings.
Passive and active improvement projects.
Proper construction + well-managed energy = green building.

Diagnósticos sobre sostenibilidad en edificios.
Proyectos de mejora pasiva y activa.
Construcción adecuada + energía bien gestionada = edificio verde.

Next